De jaarvergadering van onze vereniging zal dit jaar gehouden worden op maandag 18 mei om 20.00 uur in gemeenschapshuis Amyerhoof aan het Severenplein te Amby.

De agenda zal tijdig voor de vergadering worden gepubliceerd.

In deze jaarvergadering zijn de volgende (agenda) punten aan de orde geweest.

1. Opening.
Voorzitter Raijmond Weerts opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezige leden.

2. Ingekomen stukken.
Geen

3. Het verslag van de ledenvergadering van 14 mei 2018 wordt met de volgende correctie aangenomen:
Bij onderdeel 7 (Tevredenheidonderzoek), 2e alinea, laatste volzin: 132 facetten wijzigen in 13.

4. Het jaarverslag wordt door de secretaris gepresenteerd. Inhoud:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 14 mei 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Verslag financiële commissie van toezicht
6. Bestuursverkiezing
7. Nardusnorm
8. Tevredenheidonderzoek en reglement van voorzieningen
9. Lijst van voorzieningen
10. Rondvraag

Bijlagen: geconsolideerde overzichten ( V en W rekening en Balans)

5. Verslag financiële commissie van toezicht
De financiële commissie van toezicht heeft na controle van de vereniging en de onderneming, decharge verleend aan de bestuurders R. Weerts en H. Seijben.

6. Bestuursverkiezing
Albert Timans is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Albert wordt herkozen.
Peter Rikers is aftredend en stelt zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar.
Namens het volledige bestuur spreekt Raijmond zijn dank en waardering uit voor de inzet van Peter.

7. Nardusnorm
Wij lichten nu zelf onze werkwijze door a.d.h.v. de Nardusnorm. Nardus adviseert nu en de controlerende functie is van de baan. Het bestuur ondertekent de Nardus verklaring als bezegeling van de afspraak die zij met hun leden en Nardus maakt.

8. Tevredenheidonderzoek en reglement van voorzieningen.
Toelichting door Peter Rikers.

9. Lijst van voorzieningen
Toelichting door Peter Rikers.

10. Rondvraag
Chris Brands heeft zorgen over de ruimte die er bij een graf is als het zakken van de kist plaatsvindt. Overleg in deze met uitvaartleider.

 Klik hier voor het voorzieningenpakket 2019

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; afwijkingen zijn mogelijk.

Additional information