Beknopt verslag van de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, gehouden op maandag 22 mei 2023 om 20.00 uur in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.

Aanwezig: bestuursleden:

Dhr. R Weerts (voorzitter), dhr. H Seyben (penningmeester), mevr. M.J. Oosterbosch (secretaris), dhr. J Snackers,dhr. A Timans en mevr. T Lahaye.

Twee leden: Mevr. J Nelissen en dhr. P Rikers.

En verder dhr. R Thain, lid van de financiële commissie van toezicht.

AGENDAPUNT 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

AGENDAPUNT 2. Ingekomen stukken.

Geen ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 3. Verslag van de ledenvergadering van 16-05- 2022.

Aanpassing bij de aanwezige leden: lid mevr. J Nelissen was ook aanwezig.

Het verslag wordt verder goedgekeurd.

AGENDAPUNT 4. Jaarverslag 2022.

Het jaarverslag wordt puntsgewijze behandeld:

1. Voorwoord wordt toegelicht door dhr. R Weerts

2. Activiteiten in 2022 worden toegelicht door dhr. J Snackers.

In 2022 heeft Walburgis Uitvaartzorg 39 uitvaarten verzorgd tegen 34 in 2021.

3. Ontwikkeling van het ledenbestand (toelichting door dhr. A Timans)

Het ledenaantal bedroeg op 31 december 2022 1319, waarvan 1201 volwassenen en 118 (gratis meeverzekerde) kinderen. Het aantal volwassen leden is wederom teruggelopen. Het ledenbestand neemt niet alleen af door het overlijden van leden, maar ook omdat er geen nieuwe leden meer aangenomen mogen worden.

4. AVG/WBTR (toelichting door dhr. H Seyben)

Onze vereniging voldoet aan alle gestelde regels.

5. Rouwcentrum (toelichting door dhr. R Weerts)

De vochtproblemen waar we mee te kampen hebben in het rouwcentrum zijn nog niet tot een oplossing gekomen. Maar we hebben de situatie onder controle. Het leegmaken van de ontvochter is arbeidsintensief. Dit moet dagelijks gebeuren.

6. Publiciteit (toelichting door mevr. T Lahaye)

Voor publiciteit maken we gebruik van onze website. Via de Amyer Praot en de Geulbode stellen we onze leden op de hoogte van de jaarvergadering.

7. Organisatie (toelichting door dhr. R Weerts)

In het jaarverslag wordt uiteengezet dat onze organisatie werkt met vrijwilligers (bestuur, uitvaartleider, dragers alsmede de financiële commissie van toezicht). Verder hebben we een samenwerking met Walpot Uitvaartzorg in Eijsden.

8. Externe contacten (toelichting door dhr. J Snackers)

In het vorige punt is reeds genoemd de samenwerking met Walpot Uitvaartzorg. Verder is Walburgis aangesloten (via de Limburgse Bond van Uitvaartverenigingen) bij de landelijke koepel Nardus. In 2020 heeft Nardus (kwaliteit)normen vastgesteld waar Uitvaartverenigingen aan moeten voldoen; de Nardus-Norm. Onze vereniging heeft inmiddels van Nardus een plaquette ontvangen waaruit blijkt dat wij aan deze Nardus Norm voldoen. Dit biedt niet alleen de leden van Walburgis Uitvaartzorg een gerust gevoel, maar ook iedereen die een beroep doet op onze uitvaartorganisatie.

9. Tevredenheidsonderzoek en klachtenregister

(toelichting door mevr. T Lahaye)

Het tevredenheidsonderzoek wordt in de vorm van een schriftelijke vragenlijst uitgevoerd. Deze vragenlijst bestaat uit verschillende facetten die betrekking hebben op de uitvaart of crematie.

Elke vraag kan gewaardeerd worden met een cijfer tussen 0 en 10. Belangrijk voor onze vereniging is het algemene waarderingscijfer en de mogelijk gestelde vragen of opmerkingen.

Het aantal verstuurde vragenlijsten vanaf 1 september 2021 tot 1 september 2022 is 37.

Van de vragenlijsten die we retour ontvingen was de respons 86%. De algehele tevredenheid over deze periode heeft als waarderingscijfer 9,6 gekregen.

De waardering voor de dragers bedraagt gemiddeld een 9,6 en voor de uitvaartleider bedraagt de waardering gemiddeld een 10.

De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken geven aan dat wij als organisatie tevreden mogen zijn over ons handelen.

In het verslagjaar 2022 werden geen klachten ingediend.

10. Financiën (toelichting door penningmeester dhr. H Seyben)

De financiële situatie van onze vereniging is heel gezond.

De penningmeester merkt op dat hij heel tevreden is over de samenwerking met Bank ten Cate (beleggingen).

11. Slotwoord (door dhr. R Weerts).

AGENDAPUNT 5. Verslag financiële commissie van toezicht.

De financiële commissie van toezicht (dhrn. E Schiepers en R Thain) heeft de administratie van Walburgis Uitvaartzorg gecontroleerd.

Op voorstel van de financiële commissie verleent de vergadering decharge aan de penningmeester, zakelijk leider en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid en de boekhouding van de vereniging St. Walburgis resp. van de onderneming.

AGENDAPUNT 6.Belegginsstatuut

Er is weinig verandering te melden t.a.v. 2018. Het risicoprofiel is wel enigszins aangepast.

De leden verlenen instemming met dit statuut.

AGENDAPUNT 7. Bestuursverkiezing

Volgens het aftredingsschema is dhr. A Timans als bestuurslid aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen als bestuurslid.

AGENDAPUNT 8. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen

Deze lijst wordt aangepast op de site.

Dhr. P Rikers vraagt waarom er geen rouwauto is bij opbaren en begrafenis in Amby. Dat komt omdat de baar met de overledene te voet naar de kerk wordt gebracht.

Eveneens vraagt hij waarom een uitvaart elders duurder is. Dat komt o.m. omdat de uitvaartleider en de dragers dan langere tijd werkzaam zijn en tevens reiskosten moeten maken.

AGENDAPUNT 9. Mededelingen

De voorzitter schetst in het kort de voortgang betreffende de huur van het rouwcentrum. Er worden op dit moment positieve gesprekken gevoerd met de directeur van Maasvallei.

De voorzitter meldt verder dat er een nieuwe drager de groep komt versterken.

AGENDAPUNT 10. Rondvraag.

De penningmeester dhr. H Seyben deelt mede dat er een nieuwe ledenmailing in voorbereiding is.

De voorzitter dankt tot slot iedere aanwezige voor tijd, aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

 

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2023

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; verschillen zijn mogelijk.

Additional information