Beknopt verslag van de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, gehouden op woensdag 7 oktober 2020  om 20.00 uur in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.

Aanwezig: bestuursleden: dhrn.R.Weerts, H.Seyben, G.Gabbano, J.Snackers en mw. P. Vreuls-Caelen; verder de leden mw.Th.Lahaye en dhr.P.Rikers, alsmede  de leden van de financiële commissie van toezicht dhrn.E.Schiepers en R.Thain.

Verhinderd: bestuurslid dhr.A.Timans.

  • Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  • Mededelingen/Corona

We hebben diverse maatregelen genomen om de werkzaamheden volgens de Coronanorm uit te voeren. Er is een Corona protocol opgesteld.

  • Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken

  • Verslag van de ledenvergadering van 13 mei 2019

Het verslag wordt zonder correcties en met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.

  • Jaarverslag 2019

Het jaarverslag wordt door de secretaris volgens de inhoudsopgave behandeld. De deelnemers aan deze jaarvergadering hebben vóór de vergadering een exemplaar van het jaarverslag (inclusief geconsolideerde overzichten verlies- en winstrekening en geconsolideerde balans) ontvangen.

Verzorgde uitvaarten

In 2019 heeft Walburgis Uitvaartzorg 39 uitvaarten verzorgd, tegen 34 in 2018.

 Ledenbestand

Het ledenaantal bedroeg op 31 december 1.536, waarvan 1.362 volwassenen en 174 (gratis meeverzekerde) kinderen. Het aantal volwassen leden is wederom gedaald. De terugloop is een gevolg van het overlijden van 39 leden en het feit dat 38 meeverzekerde kinderen, die de leeftijd van 18 of 21 jaar bereiken, geen (nieuw) lid meer kunnen worden. Verder zijn er 3 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Financieel verslag.

Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester. De financiële situatie van onze vereniging is heel gezond.

Uit de geconsolideerde Verlies- en Winstrekening blijkt dat wij in 2019 een positief resultaat hebben geboekt van €86.962,72. De stand van de reserve per 31 december 2019 is €1.068.185,12.

Tevredenheidonderzoeken

De resultaten van het onderzoek worden toegelicht door mw.Th.lahaye.Van alle verzonden vragenlijsten in de periode september 2018 t/m augustus 2019 was de respons 72%.

Het gemiddelde waarderingscijfer van deze vragenlijsten was 9.

 

Verslag financiële commissie van toezicht

De financiële commissie van toezicht (E.Schiepers en R.Thain) heeft de administratie van Walburgis Uitvaartzorg gecontroleerd (penningmeester vereniging en zakelijk leider onderneming).

Op voorstel van de financiële commissie verleent de vergadering decharge aan de penningmeester en de zakelijk leider voor het gevoerde financiële beleid en de boekhouding van de vereniging St. Walburgis resp. van de onderneming.

Bestuursverkiezing

Volgens het aftredingschema is dhr Seyben als bestuurslid/penningmeester aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen.

Het bestuur draagt mevr. Th.Lahaye voor als nieuw bestuurslid in de bestaande vacature. Ook zij wordt unaniem als bestuurslid gekozen.

Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen

De lijst van voorzieningen wordt toegelicht door dhr. Snackers.

De voorzitter merkt op dat er in 2021 flinke prijsstijgingen van 8 tot 12 % te verwachten zijn door stijging van de loonkosten en o.a. de prijzen van de kisten.

Rouwcentrum

De voorzitter licht de ernstige vochtproblemen in ons rouwcentrum toe die we in 2018 en 2019 hebben gehad. Overleg met Woningstichting Maasvallei heeft niet tot een oplossing geleid. We hebben zelf enkele aanpassingen aangebracht en dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gemiddelde temperatuur en het vochtgehalte in het rouwcentrum. We zijn nog in gesprek met Maasvallei over onze inspanningen en de hiervoor gemaakte kosten.

Verder is in begin 2020 de bliksem ingeslagen op de airco. De schade is inmiddels gerepareerd en de verzekering heeft de schade vergoed minus het eigen risico.

  • Rondvraag

Peter Rikers bedankt het bestuur voor het medeleven en begrip bij het overlijden van zijn vrouw.

De voorzitter sluit hierna de vergadering met dank voor eenieders tijd, aandacht en  inbreng.

Raijmond Weerts, voorzitter.       Guus Gabbano, secretaris.    

Huub Seyben, penningmeester.

 

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2021

 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; afwijkingen zijn mogelijk.

Additional information