Agenda voor de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg te houden op maandag 16 mei 2022 (20.00 uur) in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.

1. Opening

2. Ingekomen stukken.

3. Verslag van de ledenvergadering van 18 oktober 2021.

4. Jaarverslag 2021.

5. Verslag van de financiële commissie van toezicht.

6. Bestuursverkiezing.

Toelichting: volgens rooster zijn Raijmond Weerts en Jo Snackers periodiek aftredend; zij stellen zich herkiesbaar.

Verder is er een vacature. Het bestuur draagt mevr. Marie-Josée Oosterbosch voor als nieuw bestuurslid.

Andere kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich kandidaat stellen tot aan het begin van de vergadering.

7. Verkiezing lid van de financiële commissie.

Toelichting: Eric Schiepers, lid van de financiële commissie is periodiek aftredend; hij stelt zich herkiesbaar.

8. Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 9.Voorstel tot machtiging van bestuursleden en (personeel van) de notaris (zowel tezamen als afzonderlijk) om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoren statuten omschrevenwijziging.

9. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.

 De stukken liggen een half uur vóór de vergadering voor een ieder ter inzage in de vergaderruimte.

Beknopt verslag van de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, gehouden op maandag 18 oktober 2021 om 20.00 uur in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.

Aanwezig: bestuursleden: dhrn.R.Weerts (voorzitter), H.Seyben (penningmeester), J.Snackers (2e secretaris) en A.Timans en mw.Th.Lahaye
verder 1 lid en de leden van de financiële commissie van toezicht.

Afmelding van de bestuursleden mw. P. Vreuls-Caelen en dhr.G.Gabbano (secretaris) wegens ziekte.

AGENDAPUNT 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

AGENDAPUNT 2. Mededelingen
geen mededelingen.

AGENDAPUNT 3. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 4. Verslag van de ledenvergadering van 7 oktober 2020
Het verslag wordt ongewijzigd en met dank aan de secretaris vastgesteld.

AGENDAPUNT 5. Jaarverslag 2020

Het jaarverslag wordt puntsgewijze behandeld:
1. Voorwoord en 2. Activiteiten in 2020 worden toegelicht door de voorzitter dhr.R.Weerts.
Verzorgde uitvaarten. In 2020 heeft Walburgis Uitvaartzorg 45 uitvaarten verzorgd, tegen 39 in 2019.

3. Ontwikkeling van het ledenbestand (toelichting door dhr.A.Timans)

Het ledenaantal bedroeg op 31 december 2020 1452, waarvan 1303 volwassenen en 149 (gratis meeverzekerde) kinderen. Het aantal volwassen leden is wederom teruggelopen. De terugloop is een gevolg van het overlijden van 48 leden en het feit dat 36 meeverzekerde kinderen, die de leeftijd van 18 van 21 jaar bereiken, geen (nieuw) lid meer kunnen worden.

4. AVG/WBTR
(toelichting door dhr.J.Snackers)
Het AVG project is in 2020 succesvol afgesloten. De uitvoering van de AVG is vastgelegd in de notitie “Begrafenis- en Crematievereniging Walburgis Uitvaartzorg en de invoering van de AVG”. Een onderdeel van de notitie is de privacyverklaring, die op de website is geplaatst. WBTR: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in 2020 in de Tweede Kamer vastgesteld en is per 1 juli 2021 in werking getreden. In het jaarverslag van 2021 zal de uitwerking van deze wet voor onze vereniging worden gepubliceerd.

5. Rouwcentrum. (toelichting door dhr.R.Weerts)

Corona heeft voor onze organisatie grote gevolgen gehad; wij hebben gehandeld volgens een door ons vastgesteld corona-protocol, dat telkens weer moest worden aangepast aan nieuwe en aangepaste maatregelen door de overheid. De reacties van de nabestaanden waren desondanks zeer positief.
De vochtproblemen waar we mee te kampen hebben in het rouwcentrum zijn nog niet tot een oplossing gekomen. Het overleg met Maasvallei hierover verliep mede in verband met Corona heel moeizaam. Door het zelf nemen van maatregelen in 2019 en 2020 hebben we de situatie relatief goed onder controle gekregen, maar een definitieve oplossing zal nog met Maasvallei worden besproken.

6. Publiciteit. (toelichting door mevr.Th.Lahaye).

Voor publiciteit maken we gebruik van onze website. Verder hebben we de Amyer Praot en de Geulbode voor aankondiging van de jaarvergadering. In de Amyer Praot maken we belangstellenden attent op onze vereniging als uitvaartorganisatie.

7. Organisatie (toelichting door dhr.R.Weerts).

In het jaarverslag wordt uiteengezet dat onze organisatie werkt met vrijwilligers (bestuur, uitvaartleider, dragers alsmede de financiële commissie van toezicht). Verder hebben we een samenwerking met Walpot Uitvaartzorg in Eijsden.

8. Externe contacten (toelichting door dhr.J.Snackers).

In het vorige punt is reeds genoemd de samenwerking met Walport Uitvaartzorg. Verder is Walburgis aangesloten (via de Limburgse Bond van Uitvaartverenigingen) bij de landelijke koepel Nardus. In 2020 heeft Nardus (kwaliteits)normen vastgesteld waar Uitvaartverenigingen aan moeten voldoen; de Nardus-Norm. Onze vereniging heeft inmiddels van Nardus een plaquette ontvangen waaruit blijkt dat wij aan deze Nardus Norm voldoen. Dit biedt niet alleen de leden van Walburgis Uitvaartzorg een gerust gevoel, maar ook iedereen die een beroep doet op onze uitvaartorganisatie.

9. Tevredenheidsonderzoek (toelichting door mevr.Th.Lahaye).

Dit onderzoek wordt (schriftelijk) door ons uitgevoerd sinds september 2009. De waarderingen die worden gegeven zijn telkens ruim boven 9 punten. Opvallend in dit 1e coronajaar was dat het aantal teruggestuurde vragenlijsten beduidend minder was dan in voorgaande jaren: 58,7 procent; het jaar daarvoor was de respons nog 72%. Maar de algehele waardering in het verslagjaar 2020 was zoals gebruikelijk weer hoog: de algehele tevredenheid kwam uit op 9,5.

10. Financieel verslag (toelichting door penningmeester H.Seyben).

De financiële situatie van onze vereniging is heel gezond.
De Verlies- en Winstrekening laat zien dat wij in 2020 een positief resultaat hebben geboekt van €9.019,32.

AGENDAPUNT 6. Verslag financiële commissie van toezicht.
De financiële commissie van toezicht (E.Schiepers en R.Thain) heeft de administratie van Walburgis Uitvaartzorg gecontroleerd (penningmeester van de vereniging en de zakelijk leider van de onderneming).
Op voorstel van de financiële commissie verleent de vergadering decharge aan de penningmeester, zakelijk leider en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid en de boekhouding van de vereniging St. Walburgis resp. van de onderneming.

AGENDAPUNT 7. Bestuursverkiezing
Volgens het aftredingschema is Mevr.Vreuls-Caelen als bestuurslid aftredend; zij stelt zich niet herkiesbaar. Zodra mogelijk (ziekte) zal op passende wijze afscheid van haar worden genomen.
Secretaris Guus Gabbano is eveneens volgens aftredingsschema aftredend; hij stelt zich herkiesbaar. Hij wordt unaniem als bestuurslid herkozen.

AGENDAPUNT 8. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen
De lijst van voorzieningen wordt toegelicht door dhr. Snackers.
De voorzitter kondigt aan dat de lijst van voorzieningen voor 2022 anders zal gaan uitzien: minder gespecificeerde posten, maar zullen posten worden samengevoegd tot (b.v.) Basiskosten. Daardoor zal er naar verwachting minder onduidelijkheid en discussie zijn.

AGENDAPUNT 9. Rouwcentrum
Zoals ook reeds bij bespreking van het jaarverslag is toegelicht heeft overleg met Woningstichting Maasvallei nog steeds niet tot een oplossing geleid. We hebben zelf enkele maatregelen genomen, waaronder het plaatsen van een ontvochtiger. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gemiddelde temperatuur en het vochtgehalte in het rouwcentrum.
We zijn nog in gesprek met Maasvallei over een definitieve oplossing en de kosten van de maatregelen.

AGENDAPUNT 10. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter dankt tot slot iedere aanwezige voor tijd, aandacht en inbreng.

De voorzitter,

De secretaris,

De penningmeester,

 

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2022

 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; afwijkingen zijn mogelijk.

Additional information